Menu Sluiten Sluiten

Disclaimer

De RIE van Arbotechniek is in opdracht van en in nauwe samenspraak met sociale partners in de branche opgesteld. Betrokken partijen hebben zich ingespannen om de RIE Arbotechniek op zorgvuldige wijze op te stellen en zien toe op periodieke aanpassing van zowel inhoud als systeem. Het instrument is ontwikkeld voor bedrijven werkzaam in de installatiebranche en isolatiebranche, die zelf de risico-inventarisatie en -evaluatie willen verrichten. Deze RIE kan niet geschikt geacht worden te zijn c.q. te voldoen voor bedrijven die niet werkzaam zijn in deze sector.

Door aanpassingen in wet- en regelgeving en stand der techniek alsmede nieuwe gebruikersinzichten en technische mogelijkheden is de ontwikkeling van de RIE Arbotechniek een continu proces. De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor het correct en up-to-date houden van het instrument is het mogelijk dat informatie onvolledig c.q. onjuist is. Noch aan de inhoud noch aan de functionaliteiten kunnen derhalve rechten worden ontleend.

Betrokken partijen sluiten gezien het voorstaande dan ook iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit instrument. Dit geldt zowel voor de eerste als volgende versies van het instrument. Ook zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele storingen van de zijde van de internetprovider.